Uzman Diyetisyen Kübra Bal

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

Aydınlatma Metni

 

Uzman Diyetisyen Kübra BAL tarafından, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan böyle “KVK Kanunu” olarak anılacaktır.) ilgili hükümlerine uygun olarak ve ‘’Veri sorumlusu’’ sıfatıyla Uzman Diyetisyen Kübra Bal olmak üzere;

 

1- Kişisel Verilerin İşlenme Amaç, Kapsam Ve Hukuki Sebepleri

KVK Kanunu ve ilgili sair yasal mevzuata uygun  şekilde diyetisyen danışan hizmet ilişkisinin kurulması, işbu ilişkinin getirdiği ve gerektirdiği her türlü hizmetin sunulabilmesi; hizmetin ifası kapsamında yer alan danışana özgü beslenme programlarının oluşturulabilmesi, takip edilebilmesi, uygunluğunun her aşamasında değerlendirilebilmesi,  diyetisyen tarafından sunulacak her türlü ürün ve hizmetten danışanın faydalanabilmesi, mevzuat gereklilikleri, yetkili kurum ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması  amaçları doğrultusunda belirtilen genel ve özel nitelikli kişisel veriler veri sorumlusu tarafından toplanmakta, işlenmekte, kaydedilmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanmakta, muhafaza edilmekte, değiştirilmekte, yeniden düzenlenmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler; sözleşme ilişkisi içerisinde iletişim, bilgi verme ve diyetisyen danışan ilişkisinin gerektirdiği benzer süreçler nedeniyle KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

 

2- Kişisel Verilerin Mahiyet Ve Niteliği

Hizmetin ifası süresince değişen/gelişen ihtiyaçlara çözüm üretebilmek amacıyla ihtiyaç duyulabilecek kişisel veriler aşağıda sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla yukarıdaki izah olunduğu amaçlar doğrultusunda toplanan ve işlenen kişisel veriler; danışanın adı soyadı, cinsiyet, yaşanılan şehir ve ülke, adres, doğum tarihi, meslek, TC kimlik numarası, telefon numarası, mail adresi, iletişim tercihi, fatura bilgileri, boy, yaş, kilo, vücut kitle endeksi, vücut ölçümleri, kan tahlilleri, hastalık geçmişi, aile hastalık geçmişi, aile kilo ve diyet geçmişi, vücut öyküsü, diyet öyküsü, kilo öyküsü, gebelik ve doğum öyküsü, günlük rutin  bilgisi, alerji öyküsü, tuvalet alışkanlıkları ve düzeni, kullanılan ilaçlar, spor alışkanlıkları, fiziksel aktivite öyküsü, beslenme alışkanlıkları ve tercihleri, içilen su miktarı, sıvı tüketimi bilgisi, diyetisyen hizmeti alma nedenleri, bu hizmet kapsamında hedefleri, menstrual dönem alışkanlıkları ve düzeni, sigara alkol gibi yeme içme alışkanlıklarına ilişkin bilgiler, adım sayısı, mobil cihaz sağlık verileri, akıllı tartı bilgileri(kas kütlesi, bazal metabolizma hızı, kemik kütlesi, su kütlesi, protein oranı, vücut yaşı) başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileri ifade eder.

 

3- Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kurum Ve Kuruluşlar

KVK Kanunu ve ilgili sair yasal mevzuata uygun  şekilde yukarıda izah olunan amaçları gerçekleştirebilmek için başta yasal zarureti bulunan yetkili kurumlar ve bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülükleri bulunan  diğer otoriler ile diyetisyen danışan ilişkisinin kurulabilmesi ve hizmet ifasının sağlanabilmesi hususunda gerekli kamu/özel kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır.

 

4- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel veriler KVK Kanunu ve ilgili sair mevzuata uygun şekilde sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla başta özel mesajlaşma uygulamaları, sosyal  medya, erişim linki https://diyetisyenkubrabal.com/online-diyet-basvuru-formu/ olan online diyet başvuru formu, https://diyetisyenkubrabal.com/ resmi kurumsal internet adresi gibi araçlar ve her türlü sözlü, yazılı, görsel, işitsel, elektronik yöntem ile toplanmaktadır.

 

5- Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Veri sorumlusu KVK Kanunu ve ilgili sair mevzuata uygun şekilde elde ettiği genel ve özel nitelikli kişisel verileri, diyetisyen danışan hizmet ilişkisinin ve hizmet sözleşmesinin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerini ifa edebilmek adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. KVK Kanunu ve ilgili sair yasal mevzuatın saklamaya ilişkin öngördüğü sürelere ek olarak, hizmet sözleşmesinden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda uyuşmazlık kapsamında her türlü adli, cezai, idari ve icrai sürecin yürütülebilmesi amacı doğrultusunda ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilir. Özel nitelikli kişisel veriler verilen açık rızanın, tereddüte mahal bırakmayacak yazılı beyan sunularak geri çekilmesi ile silinir ancak veri sorumlusu işlenen verilerin danışanın açık rızası  ile aktarıldığı üçüncü kişi ve kurumların kişisel veriler üzerindeki tasarrufları halinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu kabul etmez.

 

 

6- Kişisel Veri Sahibinin 11. Madde Kapsamında Hakları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi gereğince danışan;

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Bu doğrultuda kişisel veri sahibi erişim linki https://diyetisyenkubrabal.com/online-diyet-basvuru-formu/ olan online diyet başvuru formunu doldurduğunda KVK Kanunu ve ilgili sair yasal mevzuata uygun  şekilde yukarıda izah olunan amaçları gerçekleştirebilmek için; veri sorumlusu Uzman Diyetisyen tarafından başvuru formunda yer alan kişisel verilerinin KVK Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca ve aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ve yöntemler doğrultusunda toplanması, işlenmesi, saklanması ve aktarılması hususunda açık rızası olduğunu, aydınlatma metnini okuduğunu, anladığını kabul ve beyan eder.