Uzman Diyetisyen Kübra Bal

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

Veri Sahibinin Açık Rıza Beyan Formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanan ve 3 sayfadan ibaret olan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni”  işbu beyan formu ekinde yer almaktadır.

Veri sorumlusu sıfatıyla Uzman Diyetisyen Kübra Bal tarafından

 

KVK Kanunu ve ilgili sair yasal mevzuata uygun  şekilde diyetisyen danışan hizmet ilişkisinin kurulması, işbu ilişkinin getirdiği ve gerektirdiği her türlü hizmetin sunulabilmesi; hizmetin ifası kapsamında yer alan danışana özgü beslenme programlarının oluşturulabilmesi, takip edilebilmesi, uygunluğunun her aşamasında değerlendirilebilmesi,  diyetisyen tarafından sunulacak her türlü ürün ve hizmetten danışanın faydalanabilmesi, mevzuat gereklilikleri, yetkili kurum ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması  amaçlarıyla;

 

Hizmetin ifası süresince değişen/gelişen ihtiyaçlara çözüm üretebilmek amacıyla ihtiyaç duyulabilecek kişisel verilerim aşağıda sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla izah olunduğu amaçlar doğrultusunda toplanan ve işlenen kişisel veriler; danışanın adı soyadı, cinsiyet, yaşanılan şehir ve ülke, adres, doğum tarihi, meslek, TC kimlik numarası, telefon numarası, mail adresi, iletişim tercihi, fatura bilgileri, boy, yaş, kilo, vücut kitle endeksi, vücut ölçümleri, kan tahlilleri, hastalık geçmişi, aile hastalık geçmişi, aile kilo ve diyet geçmişi, vücut öyküsü, diyet öyküsü, kilo öyküsü, gebelik ve doğum öyküsü, günlük rutin  bilgisi, alerji öyküsü, tuvalet alışkanlıkları ve düzeni, kullanılan ilaçlar, spor alışkanlıkları, fiziksel aktivite öyküsü, beslenme alışkanlıkları ve tercihleri, içilen su miktarı, sıvı tüketimi bilgisi, diyetisyen hizmeti alma nedenleri, bu hizmet kapsamında hedefleri, menstrual dönem alışkanlıkları ve düzeni, sigara alkol gibi yeme içme alışkanlıklarına ilişkin bilgiler, adım sayısı, mobil cihaz sağlık verileri, akıllı tartı bilgileri(kas kütlesi, bazal metabolizma hızı, kemik kütlesi, su kütlesi, protein oranı, vücut yaşı) başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel veriler

 

KVK Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca ve aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ve yöntemler doğrultusunda toplanmakta, işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

 

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; veri sorumlusuna başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi  veri sorumlusu Uzman Diyetisyen Kübra Bal’a kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, veri sorumlusu ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri veri sorumlusuna bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta KVK Kanunu 10. maddesine uygun şekilde tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, 3 sayfadan ibaret aydınlatma metnini okuyup incelediğimi, işbu metni okuduğumu ve anladığımı;

 

Kabul Ediyorum   [  ]

 

Kabul Etmiyorum [  ]

 

Adı-Soyadı:

Onam Tarihi:

İmza: